Czy umorzenie odsetek jest możliwe?

Czy umorzenie odsetek jest możliwe?

Zaległości w płatnościach zobowiązań

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez m.in. Najwyższą Izbę Kontroli, Polacy pożyczają coraz więcej. Zadłużenie posiadane w bankach oraz instytucjach pozabankowych stale rośnie, a w raz z nim również zadłużenie wynikające z naliczonych odsetek w przypadku braku terminowego uiszczania należności. Sposobem na uniknięcie naliczania odsetek jest spłata wymagalnych rat zobowiązań w terminie wskazanym w harmonogramie spłat.

Czym są odsetki?

Kiedy zawierana jest umowa o pożyczkę czy kredyt (w banku lub w instytucji pozabankowej), określa ona również kwestię związane z uchybieniami w płatności zobowiązania pieniężnego. Nie sposób wprost wskazać kwoty jaka stanowić będzie odsetki, bowiem jej wysokość jest uzależniona na przykład od wysokości kapitału pożyczki lub kredytu. Ponadto, bank (lub instytucja pozabankowa) może ustalać wysokość stopy procentowej. Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów, możemy wyróżnić odsetki umowne oraz ustawowe (za opóźnienie). 

Naliczone odsetki

Zazwyczaj dzieje się tak, że firmy udzielające kredytu (w tym również banki) ustalają wysokość odsetek według uznania, polityki firmy, aczkolwiek w oparciu o obowiązujące prawem normy. Dla przykładu, jeżeli jesteśmy związani umową o pożyczkę, zgodnie z którą w razie uchybienia w płatności poszczególnej wymagalnej raty naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie, będą one wynosiły 7 procent w przeliczeniu w skali rocznej. Natomiast obecnie odsetki maksymalne nie mogą być wyższe niż 14 procent w przeliczeniu w skali rocznej, tzn. stanowią one każdorazowo dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Na czym polega umorzenie odsetek?

Czasami płatności z tytułu naliczonych odsetek jest dla dłużnika bardzo trudne.Taki problem może powstać w przypadku wysokich kwot głównych zobowiązania pieniężnego. Jeżeli kwota kapitału nie była wysoka, to odsetki mogą nie być odczuwalne. Wbrew pozorom umorzenie odsetek jest możliwe. Następuje to w oparciu o ugodę jaka jest zawierana przez strony. Oczywiście, zakres umarzanych odsetek oraz ich kwota (za jakie okresy płatności odsetki były naliczane) pozostaje kwestią otwartą, zależną bezpośrednio od wierzyciela uzgodnioną z dłużnikiem. W tym miejscu podkreślić należy, iż nie ma przepisu prawnego, który nakładałby na wierzyciela obowiązek umorzenia odsetek na rzecz dłużnika. 

Wniosek o umorzenie

Jeżeli dłużnik nie radzi sobie ze spłatą zobowiązania pieniężnego, w tym również naliczonych odsetek, może wystąpić ze stosownym wnioskiem do wierzyciela o umorzenie odsetek lub ich części. Podkreślić należy, iż takie pismo nie musi spełniać ściśle określonych wymogów. Decyzja wierzyciela o umorzeniu odsetek (lub ich części) ma charakter arbitralny, nie jest w żadnym wypadku uzależniona od sytuacji życiowej dłużnika, czy zdarzenia losowego. We wniosku o umorzenie odsetek wskazać przede wszystkim należy zobowiązanie główne, na podstawie którego odsetki były (lub nadal są) naliczane. Ponadto warto również swój wniosek w sposób należyty uzasadnić. 

Stefan Rączka